We maken graag het verschil voor jouw succes

Disclaimer

Artikel 1. Definities 
In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt: a. Jelle Ooteman Makelaars: de gebruiker van deze disclaimer: Jelle Ooteman Makelaars, gevestigd aan de Westerstraat 88 1601 AM te Enkhuizen, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85064386; b. bezoeker: de bezoeker van de website; c. website: de website www.jelleooteman.nl.  
 
Artikel 2. Inhoud 
2.1. Jelle Ooteman Makelaars behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 
2.2. Jelle Ooteman Makelaars kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
2.3. Vergissingen of fouten in gegevens op de website binden Jelle Ooteman Makelaars niet. 
 
Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten 
3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s en foto’s) berusten bij Jelle Ooteman Makelaars of bij zijn licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Jelle Ooteman Makelaars en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Jelle Ooteman Makelaars (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen. 
3.2. Afdrukken van pagina’s van de website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. 
 
Artikel 4. Aansprakelijkheid 
4.1. Jelle Ooteman Makelaars garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Jelle Ooteman Makelaars wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. 
 
Artikel 5. Links naar websites van derden 
5.1. In het geval dat Jelle Ooteman Makelaars links van zijn website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Jelle Ooteman Makelaars te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Jelle Ooteman Makelaars geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Jelle Ooteman Makelaars en Jelle Ooteman Makelaars verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Jelle Ooteman Makelaars in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.